Regeerakkoord: zo ziet mobiliteit er over vier jaar uit

Met TURNN zijn wij continu bezig met mobiliteit en volgen we alle ontwikkelingen daarin op de voet. Deze week is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, waarvan mobiliteit ook een onderdeel is. Wij vinden het goed te zien dat het Mobility as a Service (MaaS) concept ook terugkomt in het akkoord. De focus komt te liggen op alternatieve en nieuwe vormen van vervoer en er wordt meer vraaggericht gekeken naar het aanbod.

Ook voor TURNN worden belangrijke zaken genoemd. Wij hopen dat dit eraan bij gaat dragen dat wij onze diensten nog beter, efficiënter, duurzamer en sneller in de markt kunnen zetten!

De punten die ons het meest aanspreken in het nieuwe regeerakkoord hebben we hieronder op een rijtje gezet:

  • Het nieuwe kabinet zal de ontwikkelingen met betrekking tot zelfrijdende voertuigen scherp in de gaten houden;
  • Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners;
  • Om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, worden milieuzones ingesteld;
  • Er zullen de komende regeerperiode pilots uitgevoerd worden om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling;
  • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor een cofinanciering in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten;
  • Het openbaar vervoer moet een goed alternatief voor de auto worden: reizigers snel en comfortabel van A naar B laten reizen door middel van betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem;
  • In stedelijke regio’s wordt gekeken naar een uitbreiding van het openbaar vervoer;
  • Er wordt wet- en regelgeving aangepast om Mobility as a Service (MaaS) zich verder kan ontwikkelen. Vraaggericht vervoer, doelgroepenvervoer en deelsystemen krijgen daardoor de ruimte.